કોટમાં માળા ને હૈયામાં લાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોટમાં માળા ને હૈયામાં લાળા

  • 1

    મુખમેં રામ ઔર બગલમેં છૂરી' જેવા અર્થમાં દંભ.