કોટવાળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોટવાળી

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    કોટવાળનું કામ.