ગુજરાતી માં કોઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કોઠ1કોઠ2

કોઠ1

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

 • 1

  એક જાતનો સાપ (ચ.).

ગુજરાતી માં કોઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કોઠ1કોઠ2

કોઠું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પક્ષીનો માળો.

મૂળ

જુઓ કોટું

ગુજરાતી માં કોઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કોઠ1કોઠ2

કોઠ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક ફળ; કોઠું.

મૂળ

જુઓ કોઠું

ગુજરાતી માં કોઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કોઠ1કોઠ2

કોઠું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પ્રપંચ; પેંતરો.

 • 2

  કોઠના ઝાડનું ફળ.

 • 3

  ચહેરો; મોં.

મૂળ

જુઓ કોટું

ગુજરાતી માં કોઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કોઠ1કોઠ2

કોઠું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  સામો છેતરાય ને આપણને ફાયદો થાય એવો પેંતરો-બાજી.

 • 2

  તકરારી-ખટપટનું વચ્ચે ઊભું કરેલું કામ.

ગુજરાતી માં કોઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કોઠ1કોઠ2

કોઠું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પક્ષીનો માળો.

મૂળ

सं. कोष्ठ?

ગુજરાતી માં કોઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કોઠ1કોઠ2

કોઠું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કોઠીનું ફળ.