ગુજરાતી

માં કોરટ ઊઠવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોરટ ઊઠવી1કોર્ટ ઊઠવી2

કોરટ ઊઠવી1

  • 1

    અદાલત બરખાસ્ત થવી; દિવસનું તેનું કામ પૂરું થવું.

ગુજરાતી

માં કોરટ ઊઠવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોરટ ઊઠવી1કોર્ટ ઊઠવી2

કોર્ટ ઊઠવી2

  • 1

    અદાલત બરખાસ્ત થવી; દિવસનું તેનું કામ પૂરું થવું.