કોરટ ઊઠવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોરટ ઊઠવી

  • 1

    અદાલત બરખાસ્ત થવી; દિવસનું તેનું કામ પૂરું થવું.

કોર્ટ ઊઠવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોર્ટ ઊઠવી

  • 1

    અદાલત બરખાસ્ત થવી; દિવસનું તેનું કામ પૂરું થવું.