કોરટે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોરટે ચડવું

  • 1

    (ખાનગી ન પતતાં) મામલો અદાલતમાં દાખલ થવો કે કરવો.

કોર્ટે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોર્ટે ચડવું

  • 1

    (ખાનગી ન પતતાં) મામલો અદાલતમાં દાખલ થવો કે કરવો.