ગુજરાતી

માં કોરટે ચડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોરટે ચડવું1કોર્ટે ચડવું2

કોરટે ચડવું1

  • 1

    (ખાનગી ન પતતાં) મામલો અદાલતમાં દાખલ થવો કે કરવો.

ગુજરાતી

માં કોરટે ચડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોરટે ચડવું1કોર્ટે ચડવું2

કોર્ટે ચડવું2

  • 1

    (ખાનગી ન પતતાં) મામલો અદાલતમાં દાખલ થવો કે કરવો.