કોરોમોરો કકડધજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોરોમોરો કકડધજ

  • 1

    ધનમાલ વિનાનો; સંબંધ વિનાનો; દાંડ.