ગુજરાતી

માં ખંખ ભાગવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખંખ ભાગવી1ખંખ ભાંગવી2

ખંખ ભાગવી1

  • 1

    ભૂખ દૂર કરવી, હરવી.

ગુજરાતી

માં ખંખ ભાગવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખંખ ભાગવી1ખંખ ભાંગવી2

ખંખ ભાંગવી2

  • 1

    ભૂખ દૂર કરવી, હરવી.