ખંખ ભાંગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખંખ ભાંગવી

  • 1

    ભૂખ દૂર કરવી, હરવી.

ખંખ ભાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખંખ ભાગવી

  • 1

    ભૂખ દૂર કરવી, હરવી.