ગુજરાતી

માં ખચાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખચાવવું1ખૂંચાવવું2ખેંચાવવું3ખંચાવવું4

ખચાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ખચવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ખચાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખચાવવું1ખૂંચાવવું2ખેંચાવવું3ખંચાવવું4

ખૂંચાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  ખૂંચવી લેવું; ઝૂંટી લેવું.

 • 2

  'ખૂંચવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ખચાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખચાવવું1ખૂંચાવવું2ખેંચાવવું3ખંચાવવું4

ખેંચાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ખેંચવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ખચાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખચાવવું1ખૂંચાવવું2ખેંચાવવું3ખંચાવવું4

ખંચાવવું4

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ખંચાવું'નું પ્રેરક.