ખુડદો કાઢી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુડદો કાઢી નાખવો

  • 1

    ભાગીને ભૂકો કરવો.