ખૂણો ઝાલીને બેસી રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૂણો ઝાલીને બેસી રહેવું

  • 1

    ઘરમાં ભરાઈ રહેવું.