ખૂણે બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૂણે બેસવું

  • 1

    (સ્ત્રીએ પતિના મૃત્યુને કારણે) શોક પાળવો.

ખૂણે બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૂણે બેસવું

  • 1

    તરતના વૈધ્યવ્યનો કારણે ઘરખૂણો છોડી બહાર ન નીકળવું.