ગુજરાતી

માં ખૂણે બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખૂણે બેસવું1ખૂણે બેસવું2

ખૂણે બેસવું1

  • 1

    (સ્ત્રીએ પતિના મૃત્યુને કારણે) શોક પાળવો.

ગુજરાતી

માં ખૂણે બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખૂણે બેસવું1ખૂણે બેસવું2

ખૂણે બેસવું2

  • 1

    તરતના વૈધ્યવ્યનો કારણે ઘરખૂણો છોડી બહાર ન નીકળવું.