ખદાખદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખદાખદ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (માંહોમાંહેની) તકરાર કે ઝઘડો.

ખૂંદાખૂંદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૂંદાખૂંદ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગૂંદાગૂંદ; ચગદાચગદી.

  • 2

    કૂદાકૂદ; ધમ્માચકડી.

મૂળ

'ખૂદવું' ઉપરથી