ગુજરાતી

માં ખપાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખપાવવું1ખુપાવવું2ખૂંપાવવું3ખંપાવવું4

ખપાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ખપવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ખપાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખપાવવું1ખુપાવવું2ખૂંપાવવું3ખંપાવવું4

ખુપાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ખૂપવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ખપાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખપાવવું1ખુપાવવું2ખૂંપાવવું3ખંપાવવું4

ખૂંપાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ખૂંપવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ખપાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખપાવવું1ખુપાવવું2ખૂંપાવવું3ખંપાવવું4

ખંપાવવું4

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ખાંપવું'નું પ્રેરક.