ગુજરાતી

માં ખબર લેવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખબર લેવી1ખબર લેવી2

ખબર લેવી1

 • 1

  માહિતી મેળવવી.

 • 2

  ઝાટકણી કાઢવી.

 • 3

  વેર કાઢવું; વિતાડવું.

ગુજરાતી

માં ખબર લેવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખબર લેવી1ખબર લેવી2

ખબર લેવી2

 • 1

  સંભાળ રાખવી.

 • 2

  વેર લેવું.