ખરેંટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરેંટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાદવ સુકાઈ ફાટી ગયેલી જમીન.

ખરેટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરેટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાદવ સુકાઈ ફાટી ગયેલી જમીન.