ખુરદો કાઢી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુરદો કાઢી નાખવો

  • 1

    ભાગીને ભૂકો કરવો.