ખર્યું પાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખર્યું પાન

  • 1

    મરણને આરે પહોંચેલું (માણસ).