ખરાબાની જમીન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરાબાની જમીન

  • 1

    ખેડવા લાયક નહીં તેવી જમીન.