ખરું ખોટું કરાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરું ખોટું કરાવવું

  • 1

    સાચું શું ને ખોટું શું તે મોઢામોઢ નક્કી કરાવવું.