ગુજરાતી

માં ખુલ્લે ચોકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખુલ્લે ચોક1ખુલ્લે ચોકે2

ખુલ્લે ચોક1

  • 1

    ઉઘાડે છોગ.

ગુજરાતી

માં ખુલ્લે ચોકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખુલ્લે ચોક1ખુલ્લે ચોકે2

ખુલ્લે ચોકે2

  • 1

    ઉઘાડે છોગ.