ગુજરાતી

માં ખલલ નાંખવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખલલ નાંખવું1ખલેલ નાંખવું2

ખલલ નાંખવું1

  • 1

    હરકત કે નુકસાન થાય એમ કરવું.

ગુજરાતી

માં ખલલ નાંખવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખલલ નાંખવું1ખલેલ નાંખવું2

ખલેલ નાંખવું2

  • 1

    હરકત કે નુકસાન થાય એમ કરવું.