ખલલ નાંખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખલલ નાંખવું

  • 1

    હરકત કે નુકસાન થાય એમ કરવું.

ખલેલ નાંખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખલેલ નાંખવું

  • 1

    હરકત કે નુકસાન થાય એમ કરવું.