ખલલ પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખલલ પડવું

  • 1

    હરકત કે નુકસાન થવું.

ખલેલ પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખલેલ પડવું

  • 1

    હરકત કે નુકસાન થવું.