ગુજરાતી

માં ખલલ પડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખલલ પડવું1ખલેલ પડવું2

ખલલ પડવું1

  • 1

    હરકત કે નુકસાન થવું.

ગુજરાતી

માં ખલલ પડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખલલ પડવું1ખલેલ પડવું2

ખલેલ પડવું2

  • 1

    હરકત કે નુકસાન થવું.