ગુજરાતી

માં ખલલ પહોંચાડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખલલ પહોંચાડવું1ખલેલ પહોંચાડવું2

ખલલ પહોંચાડવું1

  • 1

    હરકત કે નુકસાન થાય એમ કરવું.

ગુજરાતી

માં ખલલ પહોંચાડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખલલ પહોંચાડવું1ખલેલ પહોંચાડવું2

ખલેલ પહોંચાડવું2

  • 1

    હરકત કે નુકસાન થાય એમ કરવું.