ખલલ પહોંચાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખલલ પહોંચાડવું

  • 1

    હરકત કે નુકસાન થાય એમ કરવું.

ખલેલ પહોંચાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખલેલ પહોંચાડવું

  • 1

    હરકત કે નુકસાન થાય એમ કરવું.