ગુજરાતી

માં ખલલ પાડવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખલલ પાડવું1ખલેલ પાડવું2ખુલ્લું પાડવું3

ખલલ પાડવું1

  • 1

    હરકત કે નુકસાન થાય એમ કરવું.

ગુજરાતી

માં ખલલ પાડવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખલલ પાડવું1ખલેલ પાડવું2ખુલ્લું પાડવું3

ખલેલ પાડવું2

  • 1

    હરકત કે નુકસાન થાય એમ કરવું.

ગુજરાતી

માં ખલલ પાડવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખલલ પાડવું1ખલેલ પાડવું2ખુલ્લું પાડવું3

ખુલ્લું પાડવું3

  • 1

    છૂપું પ્રગટ કરી દેવું.