ખલલ પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખલલ પાડવું

  • 1

    હરકત કે નુકસાન થાય એમ કરવું.

ખલેલ પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખલેલ પાડવું

  • 1

    હરકત કે નુકસાન થાય એમ કરવું.

ખુલ્લું પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુલ્લું પાડવું

  • 1

    છૂપું પ્રગટ કરી દેવું.