ખુલાસેથી ઝાડો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુલાસેથી ઝાડો થવો

  • 1

    સાફ ઝાડો આવવો.