ખાઈપી ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાઈપી ઊતરવું

  • 1

    સંસારનાં સુખોપભોગ કરીને પરવારવું.