ખાટલો ઉફરો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાટલો ઉફરો થવો

  • 1

    (માંદગી જવાથી ખાટલા ઉપરથી કાયમની પથારી ઉપાડી લઈ) ખાટલો ઊભો કરાવો.