ગુજરાતી માં ખાટલો પાથરવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખાટલો પાથરવો1ખાટલો પાથરવો2

ખાટલો પાથરવો1

  • 1

    માંદા પડવું.

ગુજરાતી માં ખાટલો પાથરવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખાટલો પાથરવો1ખાટલો પાથરવો2

ખાટલો પાથરવો2

  • 1

    ખાટલો ઢાળી બિછાનું કરવું.