ખાટલો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાટલો હોવો

  • 1

    માંદગી હોવી.

  • 2

    સુવાવડ હોવી.