ખાતાં પીતાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાતાં પીતાં

  • 1

    સંસારનાં સુખ ભોગવતાં.

  • 2

    ખાધાખર્ચ ઉપરાંત.