ખાતું ધન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાતું ધન

  • 1

    જેની પાછળ વારંવાર ખર્ચ કરવું પડતું હોય તેવી મિલકત.