ખાતું પીતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાતું પીતું

  • 1

    સાધારણ રીતે સુખી; ખાવાપીવાના પૈસાની ટાંચ ન પડતી હોય તેવું.