ખાધુંપીધું ઝેર થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાધુંપીધું ઝેર થઈ જવું

  • 1

    (રોગ કે ચિંતાથી) ખાધાપીધાની અસર શરીર ઉપર ન થવી.