ખાધેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાધેલ

ભૂતકૃદંત

 • 1

  ખાધેપીધે સુખી.

 • 2

  માતેલું; હૃષ્ટપૃષ્ટ.

ખાધેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાધેલું

ભૂતકૃદંત

 • 1

  ખાધેપીધે સુખી.

 • 2

  માતેલું; હૃષ્ટપૃષ્ટ.