ગુજરાતી

માં ખાધેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખાધેલ1ખાધેલું2

ખાધેલ1

ભૂતકૃદંત

 • 1

  ખાધેપીધે સુખી.

 • 2

  માતેલું; હૃષ્ટપૃષ્ટ.

ગુજરાતી

માં ખાધેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખાધેલ1ખાધેલું2

ખાધેલું2

ભૂતકૃદંત

 • 1

  ખાધેપીધે સુખી.

 • 2

  માતેલું; હૃષ્ટપૃષ્ટ.