ખાધાવેધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાધાવેધ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    શત્રુવટ; વેર.