ખારી દાઢ થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખારી દાઢ થવી

  • 1

    ખાવાની ઇચ્છા કરવી.

  • 2

    લાંચ લેવી.

  • 3

    નફો મેળવવો.