ખાળે દાટા ને દરવાજા ઉઘાડાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાળે દાટા ને દરવાજા ઉઘાડાં

  • 1

    ખોટી કરકસર; જ્યાં ન કરવી જોઈએ ત્યાં કરવી અને કરવી જોઈએ ત્યાં ન કરવી.