ખાસડાં ખાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાસડાં ખાવાં

  • 1

    ઠપકો કે નિંદા યા અપજશ મળવો.

ખાસડાં ખાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાસડાં ખાવાં

  • 1

    ખત્તા ખાવા; સખત ઠપકો ખાવો.