ગુજરાતી

માં ખાસડાં ખાવાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખાસડાં ખાવાં1ખાસડાં ખાવાં2

ખાસડાં ખાવાં1

  • 1

    ઠપકો કે નિંદા યા અપજશ મળવો.

ગુજરાતી

માં ખાસડાં ખાવાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખાસડાં ખાવાં1ખાસડાં ખાવાં2

ખાસડાં ખાવાં2

  • 1

    ખત્તા ખાવા; સખત ઠપકો ખાવો.