ખાસડે દાળ વહેંચવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાસડે દાળ વહેંચવી

  • 1

    ભૂંડી રીતે કે સારેપ્રસંગે લડી પડવું.