ગુજરાતી

માં ખીલમાકડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખીલમાકડી1ખીલમાંકડી2

ખીલમાકડી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઘંટીના ઉપલા પડિયાની વચ્ચોવચનું લાકડું, જે ખીલડામાં પરોવાય છે.

 • 2

  ખીલડો અને માંકડી.

ગુજરાતી

માં ખીલમાકડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખીલમાકડી1ખીલમાંકડી2

ખીલમાંકડી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઘંટીના ઉપલા પડિયાની વચ્ચોવચનું લાકડું, જે ખીલડામાં પરોવાય છે.

 • 2

  ખીલડો અને માંકડી.