ખીસાખરચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખીસાખરચ

પુંલિંગ

 • 1

  સામાન્ય ખરચ માટે ખીસામાં રાખવાનું નાણું.

 • 2

  પસંદ પડતી બાબતમાં વાપરવા મળેલું-ખાસ ખરચનું નાણું.

ખીસાખર્ચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખીસાખર્ચ

પુંલિંગ

 • 1

  સામાન્ય ખરચ માટે ખીસામાં રાખવાનું નાણું.

 • 2

  પસંદ પડતી બાબતમાં વાપરવા મળેલું-ખાસ ખરચનું નાણું.