ગુજરાતી

માં ખીસાખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખીસાખરચ1ખીસાખર્ચ2

ખીસાખરચ1

પુંલિંગ

 • 1

  સામાન્ય ખરચ માટે ખીસામાં રાખવાનું નાણું.

 • 2

  પસંદ પડતી બાબતમાં વાપરવા મળેલું-ખાસ ખરચનું નાણું.

ગુજરાતી

માં ખીસાખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખીસાખરચ1ખીસાખર્ચ2

ખીસાખર્ચ2

પુંલિંગ

 • 1

  સામાન્ય ખરચ માટે ખીસામાં રાખવાનું નાણું.

 • 2

  પસંદ પડતી બાબતમાં વાપરવા મળેલું-ખાસ ખરચનું નાણું.