ખીસાં તર કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખીસાં તર કરવાં

  • 1

    ખૂબ પૈસા એકઠા કરવા.

  • 2

    ખૂબ લાંચ આપવી.