ખોટું કાટલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોટું કાટલું

  • 1

    કામમાં ન લેવાય તેવું-ઓછા વજનનું કાટલું.

  • 2

    લાક્ષણિક મંદવાડમાંથી ન ઊઠે તેવું માણસ.