ખોડો કાઢી નાંખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોડો કાઢી નાંખવો

  • 1

    સંહાર કરવો.