ખોળાનો ખુંદનાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોળાનો ખુંદનાર

  • 1

    પુત્ર.