ગઈ તે ગઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગઈ તે ગઈ

  • 1

    જાણે સદાને માટે ચાલી ગઈ; ફરી આવી જ નહિ.