ગગનનાં પક્ષી ઝાલવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગગનનાં પક્ષી ઝાલવાં

  • 1

    અસંભવિત કામ કરવું, કે તેમ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો.