ગજવું જોઈને વાત કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગજવું જોઈને વાત કરવી

  • 1

    ગજા પ્રમાણે વર્તવું-ખર્ચ કરવું.