ગટકગટક ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગટકગટક ઊતરવું

  • 1

    ઝપાટાબંધ ગળે ઊતરી કે પી જવું.