ગટકગટક ઊતરી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગટકગટક ઊતરી જવું

  • 1

    ઝપાટાબંધ ગળે ઊતરી કે પી જવું.